Światełko Pamięci

dla Moim drogim rodzicom Zofii i Zygmuntowi Hanych. Niech spoczywają w Chwale Boga.
Z miłością, Barbara